Педагогічна скарбничка


Робота педагога щодо розвитку пізнавальної активності дітей

Під пізнавальною активністю розуміють самостійну, ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання навколишньої дійсності (як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю розв'язати завдання, що постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях. Ця якість не є вродженою. Вона формується протягом усього свідомого життя людини. Два основні чинники визначають пізнавальну діяльність як умову подальшого успішного навчання: природна дитяча допитливість і стимулювальна діяльність педагога. 
 Пошук невідомого, непізнаного спирається на вже сформовані знання. Бажання пізнати нове, пояснити незрозуміле, заглибитись у сутність предметів і явищ свідчить про наявність пізнавальних інтересів. Формуючись і розвиваючись, пізнавальний інтерес переходить ряд етапів, які належить враховувати у роботі з дітьми. Динаміка його розвитку така. Перший етап: пізнавальний інтерес має споглядальний характер. Переважає емоційний структурний компонент. Завдання вихователя: викликати інтерес, зацікавити дитину; другий етап: пізнавальний інтерес має оцінний характер. Переважає пізнавальний компонент. Завдання вихователя: розширювати обсяг інформації; третій етап: пізнавальний інтерес має дійовий характер. Переважає вольовий структурний компонент. Завдання вихователя: розвивати свідоме ставлення до пізнання.
Розумове виховання дітей передбачає формування в них активного пізнавального ставлення до навколишнього світу, здатності довільно регулювати свою пізнавальну діяльність, вміння орієнтуватися у різноманітних явищах та предметах.  Усе це сприяє створенню внутрішніх передумов, які забезпечують продуктивність розумової діяльності дошкільнят, здатність дітей творчо застосовувати знання для розв'язування практичних завдань.
           Відмітимо при цьому, що експериментування - вид специфічної діяльності, яка стимулює пізнавальну активність дитини. Зважаючи на те, що становлення пізнавальної активності відбувається по-різному на різних вікових етапах (у молодшому віці дитина звертається із запитанням "чому?" до дорослого, а старше дошкільня таке запитання ставить собі), то й характер взаємодії дорослого з вихованцями різного віку теж має бути різним. При цьому дорослий має спрямовувати пізнавальну активність дітей на конкретні предмети та явища.
Кожний рівень пізнавальної активності зумовлений своїми причинами, тож і робота з дітьми відповідно потребує різних видів взаємодії з ними дорослих (насамперед вихователя та батьків).

Алгоритм роботи з дітьми, щодо підвищення

пізнавальної активності

Якщо у дитини достатньо сформована пізнавальна активність, то тактика взаємодії вихователя з дітьми має бути такою:
Уважно вислуховувати дітей, заохочувати їхні розповіді типу "Що ти бачив?", "Розкажи, про що нове ти дізнався", "Як ти гадаєш, що буде, коли зробити...", "Спробуй". (Ця робота має привести до відповіді на запитання: "Як ти робитимеш це?")
Якщо у дитини недостатньо сформований пізнавальний інтерес та ініціатива, то тактика взаємодії вихователя з дітьми має бути такою:
·         Спрямовувати пошук: ''Відшукай дерев'яні, металеві та інші предмети у групі (в інших місцях)".
·         Вправляти з порівнянні, аналізі, синтезі, узагальненні під час ігор та виконання дидактичних вправ.
·         Спостерігати, як дитина взаємодіє з однолітками у мікрогрупі, залучати її до обговорення проблем, розв'язання запропонованих ситуацій.
·         Учити виділяти завдання в різних іграх, діяльності: про що треба дізнатися, що знайти.
·         Чітко формувати способи розв'язування завдань
Якщо у дитини недостатньо розвинені пізнавальні процеси, відсутнє довірче спілкування з дорослими, то тактика взаємодії вихователя з дітьми має бути такою:
·         Спонукати дитину до діяльності: "Я хочу зробити... - Допоможи мені"; "Ходімо разом подивимося, чи справді...".
·         Спонукати до взаємодії з іншими дітьми.
Робота щодо розвитку у дітей старшого дошкільного віку пізнавальних інтересів розрахована на творче керівництво з боку вихователя. Робота з вихованцями вимагає від педагога творчого вибору домінуючих методів реалізації змісту (розповідь, бесіда, пошукова робота) і допоміжних, які б регулювали участь дітей у пізнанні. До них належать: ситуація успіху, опора на життєвий досвід, дидактична гра, інші засоби зацікавлення (наочність, іграшки, сюрпризи).
Для дошкільняти важливо не що робити, а з ким. Тому педагог має заслужити довірче ставлення до себе з боку дітей та вважати це головною умовою розвитку пізнавальної активності своїх вихованців. Плануючи та організуючи дитяче експериментування, вихователь ставить мету, добирає потрібні матеріали, створює проблемну ситуацію, визначає пошукові дії дітей, а потім неухильно дотримується визначеної тактики взаємодії з дітьми.


6 правил эффективного общения по Д. Карнеги

Дейл Карнеги (24 ноября 1888 — 1 ноября 1955) - американский писатель, публицист, психолог, преподаватель. Стоял у истоков создания теории общения, переведя научные разработки психологов того времени в практическую область, разработав собственную концепцию бесконфликтного и успешного общения. Дейл Карнеги жил по принципу того, что нет плохих людей. А есть неприятные обстоятельства, с которыми можно бороться, и совсем не стоит из-за них портить жизнь и настроение окружающим.
Он сформулировал 6 правил эффективного общения.
Правило 1. Проявляйте искренний интерес к другим людям.
Проявление интереса к людям при общении более эффективна, нежели привлечение интереса людей к самому себе. Каждому человеку нравиться, если его жизнью и делами искренне интересуются. Однако любой «Фальш» и неискренность сразу замечается!
Правило 2. Улыбайтесь.
Улыбка – обезоруживает! Улыбка помогает обратить на себя внимание, завязать знакомство, расположить собеседника к себе, поэтому чаще улыбайтесь!!
Правило 3. Помните, что для человека звук его имени является самым сладким и самым важным звуком человеческой речи.
Следует чаще называть человека по имени. Потому что каждый человек считает свое имя самым лучшим и если при общении вы избегаете называть человека по имени или неправильно называете его имя, то он может обидеться, и тем самым вы показываете себя с не лучшей стороны. Когда мы обращаемся человеку по имени мы показываем ему ЕГО значимость!
Правило 4. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других рассказывать вам о себе.
Умение внимательно и заинтересовано слушать собеседника дает возможность узнать человека и одновременно понравится ему: «Чтобы заинтересовать других, проявите прежде интерес к ним самим. Задавайте людям вопросы, на которые им приятно отвечать. Поощряйте разговоры о них самих и их достижениях».
Правило 5. Говорите о том,  что интересует вашего собеседника.
Это позволит более эффективно наладить взаимоотношения с людьми. Ведь легче всего расположить человека к себе когда мы говорим о том, что интересует и волнует именно его!
Правило 6. Давайте людям почувствовать их значительность и делайте это искренне.
Дейл Карнеги выделил это правило – как самый важный закон человеческого поведения!
Такие простые и короткие фразы, как «Простите за беспокойство», «Не будете ли вы так любезны…», «Будьте добры», «Вы не будете против, если…», имеют свойство сглаживать острые углы, на которые мы то и дело натыкаемся в ходе общения, они демонстрируют хорошее воспитание того, кто их произносит.
Источник: Д. Карнеги «Как заваевывать друзей и оказывать влияние на людей»

 

«Небольшая разница» 

                                                                       (притча)
          Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы.  В сильном волнении он призвал к себе толкователя снов.Тот выслушал его озабоченно и сказал:— Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких. Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел броситьв тюрьму несчастного и призвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал:— Я счастлив сообщить тебе радостную весть — ты переживешь всех своих родных.Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились.— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, а ты вознагражден? — спрашивали они.На что последовал ответ:— Мы оба одинаково истолковали сон. Но все зависит не от того, что сказать, а как сказать.

 

 «Как важно правильно слушать»

(притча)
    В давние времена отправил некий царь гонца к царю соседних земель. Гонец запоздал и, поспешно вбежав в тронный зал, задыхаясь от быстрой езды, начал излагать поручение своего владыки:- «Мой господин… повелел вам сказать, чтобы вы дали ему… голубую лошадь с чёрным хвостом… а если вы не дадите такой лошади, то…».- «Не желаю больше слушать!» — перебил царь запыхавшегося гонца. — «Доложи своему царю, что нет у меня такой лошади, а если бы была, то…»     Тут он запнулся, а гонец, услышав эти слова от царя, который был другом его владыки, испугался, выбежал из дворца, вскочил на коня и помчался назад докладывать своему царю о дерзком ответе. Когда выслушал царь такое донесение, он страшно рассердился и объявил соседскому царю войну. Долго длилась она — много крови было пролито, много земель опустошено — и дорого обошлась обеим сторонам.    Наконец оба царя, истощив казну и изнурив войска, согласились на перемирие, чтобы обсудить свои претензии друг к другу. Когда они приступили к переговорам, второй царь спросил первого: — Что ты хотел сказать своей фразой:- «Дай мне голубую лошадь с чёрным хвостом, а если не дашь, то…»? — «…пошли лошадь другой масти». Вот и всё. А ты что хотел сказать своим ответом:- «Нет у меня такой лошади, а если бы была, то…»? — «…непременно послал бы её в подарок моему доброму соседу». Вот и всё.

                               
                  Формирование мотивационной готовности  дошкольников 
к обучению в школе
Мотивация к обучению у дошкольников остается актуальной проблемой для современной системы образования. Общество требует активного включения в обучение уже с детского возраста. Поэтому мотивация должна быть максимально эффективной уже в детском саду.
Мотивация дошкольников как проблемаМотивация дошкольников – это психологическая готовность ребенка к школе. Позитивная мотивация – это побуждение, которое обуславливает достижение позитивного результата к будущей учебной деятельности. Нельзя допустить, чтобы дошкольные формы перешли на школьное учение. Психологи и педагоги констатируют, что у нынешних дошкольников существует целый ряд проблем, связанных с мотивацией:·                  обеднение, ограниченность сюжетно-ролевых игр;
·                  неудовлетворенные потребности в самоуважении, любви и ощущении безопасности;
·                  неполноценная вовлеченность дошкольников в отношениях с детьми и взрослыми.
Неполноценная мотивация к обучению влечет важные, разрушающие личность школьника последствия:·                  отсутствие (потеря) интереса к учебе – личностно-отчужденное отношение к учебе;
·                  школьная дезадаптация;
·                  угнетенность, страх из-за негативного отношения педагога;
·                  нежелание идти в школу;
·                  негативные межличностные отношения;
·                  неврозы.
Развитие мотивации дошкольниковЭффективное развитие мотивации дошкольников, по мнению психологов и педагогов, включают несколько направлений:·                  улучшение системы отношений ребенка с родителями, сверстниками, воспитателями;
·                  стимуляция развития предпосылок учебной деятельности;
·                  формирование и развитие ведущих для обучения психологических способностей (планирования, анализа, рефлексии);
·                  создание всех условий для позитивного эмоционального отношения к школьной деятельности;
·                  обеспечение сближения главных субъектов учебно-воспитательного процесса.
Развитие мотивации дошкольника – это задача не только специалистов дошкольных учреждений. В данный процесс должны активно включаться и родители. Идеально, если ребенок дополнительно имеет позитивный опыт раннего обучения и возможности узконаправленной квалифицированной помощи.Позитивная мотивация имеет несколько главных условий развития:·                  обогащение, расширение замыслов игровых сюжетов;
·                  удовлетворение потребности дошкольника к познанию;
·                  удовлетворение потребностей дошкольника в общении со сверстниками и взрослыми;
·                  комплексная и поэтапная психолого-педагогическая диагностика;
·                  развитие у родителей, воспитателей (педагогов) эмоционального принятия ребенка;
·                  создание ситуаций успеха в рамках деятельности.
Данные условия должны эффективно решить вышеперечисленные проблемы, связанные с мотивацией. У ребенка должны сформироваться мотивы к учению, социальная позиция, потребность в самоуважении, безопасности и сложиться характер отношения к учению.Развитие мотивации не должно быть ступенью, предшествующей обучению. Оно должно идти параллельно, неразрывно с ним. Учебная деятельность для дошкольника должна быть разнообразной, направленной на раскрытие тайн, разгадывание загадок и ребусов, с возможностью играть и фантазировать. Одним из ведущих способов формирования мотивации будут дидактические игры. Мотивационные функции будут нести и проблемные задания. Обязательны творческие задания. В процессе формирования мотивации дошкольника должны «участвовать» сказочные персонажи, и необходима красочная наглядность. Содержание и формулировка заданий должны вызывать интерес у школьника. Информация должна помогать ребенку решать жизненные задач, практические потребности. Дошкольники должны учиться сотрудничать и соревноваться – это необходимо стимулировать в них.
Для позитивной мотивации ребенок должен ощущать реализацию своего потенциала, получать реальные результаты своего труда. Родители и воспитатели должны помогать и учить ребенка преодолевать страх, выдавать авансы успеха («у тебя получится»), давать высокую оценку даже частям деятельности. Можно подключать личную исключительность («только ты сможешь это сделать»), усиливать мотивацию («это необходимо нам для…»).Позитивная мотивация к обучению в детском саду, ее комплексное развитие – это условие успешного дальнейшего обучения. Ребенок должен быть активным, взаимодействовать с родителями, сверстниками и поддаваться воздействию педагога. Это не только потребность сегодняшнего образования, но и каждого ребенка как личности.Немає коментарів:

Дописати коментар